ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Рад у продуженом боравку одвија се кроз самоталан рад (обавезне активности), слободно време и слободне активности.
Самосталан рад – ученици се укључију у самостално учење и израду домаћих задатака, све активности прати наставник продуженог боравка. Наставник реализује активности у учењу и решавању домаћих задатака у складу са наставним програмом, садржајима које ученик усваја у разреду који похађа у редовној настави.

На часовима самосталног рада, ученику се могу задавати следеће активности: читање обавезне школске лектире, читање листова и часописа за децу, коришћење правописа, лексикона, енциклопедија, као и савремених, електронских и мултимедијалних наставних средстава као извора информација, извођење и израда различитих практичних радова, рад на пројектима и друго.

Слободно време – ученици предлажу и бирају активности, игре, забаву, разоноду. Задатак наставника продуженог боравка је да мотивише ученике и омогући им учешће у пуном капацитету.
Слободне активности – имају првенствено рекреативно – забавни и стваралачки карактер и оне могу бити: едукативне, радне, културно – уметничке и спортске и организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру различитих група и колектива, како би омогућиле да у њима ученици стварају, откривају, представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају речима, звуцима, покретима, бојама и другим разноврсним облицима и средствима.
 
Активности су тематски подељене у шест група:
 
1. ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ - Активности везане за бонтон, екологију, традицију, историју и културу уз упознавање пожељних облика понашања, социјалних и културних тековина, историјских и научних чињеница, значаја екологије за планету
2. МАШТА СТВАРА СВАШТА - Активности везане за различите врсте црања, сликања, прављења предмета од различитих врста материјала, уређење простора, учешће у организацији школских изложби, посете изложбама...
3. ДРАМА И МУЗИКА - Разне драмске игре, имитације, скечеви и активности на организовању мањих представа током школске године, као и посета позориштима...
Слушање различите музике и учење различитих песама и игара, учествовање на школским такмичењима, увежбавање ритмичких и играчких кореографија прилагођених узрасту...
4. ИГРА И СПОРТ - Све врсте вежби обликовања које се изводе свакодневно, разне врсте корективних вежби (за стопала и кичму), шетње, спортске игре, дечје игре...
5. ДРУШТВО И ЈА - Разговор са децом и активности у циљу препознавања и ослобађања сопствених и туђих емоција и потреба, у циљу побољшања социјалних односа, тимског рада, препознавања и решавања различитих облика насилничког понашања.
6. МАЛИ КОМПЈУТЕРАШИ - Активности везане за информациону технику, начину њене примене у савременим друштвима, а посебно школским установама